خدمات مالیاتی

• تکمیل اظهارنامه مالیاتی عمملکرد • تکمیل اظهارنامه ارزش افزوده • تکمیل صورت معاملات فصلی (169مکرر) • تهیه و تنظیم لایحه دفاعیه مالیاتی • شرکت در جلسات دفاعیه مالیاتی